Aktywni, pełnosprawni, kompetentni
×

Rozmiar czcionki


Rodzaje tłaCEL GŁÓWNY PROJEKTU:

poprawa dostępu do rynku pracy u 100 osób z niepełnosprawnościami z terenu województwa lubelskiego poprzez realizację kompleksowego programu aktywizacji zawodowej w tym znalezienie i utrzymanie zatrudnienia przez min. 24 osoby w okresie do 30.06.2023.

UCZESTNICY:

- grupę docelową projektu stanowi 100 (50 kobiet ,50 mężczyzn) osób pozostających bez zatrudnienia pow. 18 roku życia z niepełnosprawnościami - w świetle przepisów ustawy z 27.08.1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z 19.08.1994 o ochronie zdrowia psychicznego, tj. osoby z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia (zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014 2020),
- 100% to osoby z terenu woj. lubelskiego,
- co najmniej 40% osób objętych wsparciem w projekcie zamieszkuje na terenach wiejskich.

Ze wsparcia mogą skorzystać byli uczestnicy projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO, o ile spełniają przesłanki określone w kryterium dostępu dot. grupy docelowej.

Organizing projects

W ramach projektu przewiduje się:

1. opracowanie diagnozy OzN obejmowanej wsparciem w ramach projektu i określenie zestawu działań mających doprowadzić do jej aktywizacji w formie IPD,
2. podjęcie zatrudnienia przez OzN,
3. utrzymanie w zatrudnieniu przez okres 3 miesięcy OzN, która otrzymała wsparcie i podjęła zatrudnienie.

Rezultaty:

Liczba osób z niepełnosprawnościami, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu 80.
Liczba osób pracujących (osoby z niepełnosprawnościami), łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu 24.

Analytics